انتشار خبرنامه هفتگی مبنا

پیرامون مسائل فرهنگی- اجتماعی کشور

ویژه کارشناسان، مؤسسات
و نهادهای مسئله شناس
مرتبط با مرکز پژوهشی مبنا

خبرنامه هفتگی مبنا با هدف انتشار چکیده مهمترین اخبار مسائل فرهنگی- اجتماعی کشور برای نخستین بار به صورت کاملا متفاوت وعمومی منتشر شد.

در این خبرنامه آنچه در طول هفته در فضای فرهنگی اجتماعی کشوررخ‌داده و ارزش توجه شما را دارد، گلچین شده و ارسال می‌شود، بعضی از این خبرها انتشار مقاله، کتاب یا اندیشه‌ای است که می‌تواند شمارا در حوزه تخصصی موردنیازتان یاری رساند.

دانلود خبرنامه هفتگی مبنا

خبرنامه شهریورماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره شصت

شهریورماه هزار چهارصد و یک-هفته اول

خبرنامه مردادماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و نه

مــردادماه هزار چهارصد و یک-هفته چهارم

خبرنامه مردادماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه وهشت

مردادماه هزار چهارصد و یک-هفته سوم

خبرنامه مردادماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و هفت

مردادماه هزار چهارصد و یک-هفته دوم

خبرنامه مردادماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و شش

مــردادماه هزار چهارصد و یک-هفته اول

خبرنامه تیرماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و پنج

تیــــــرماه هزار چهارصد و یک-هفته چهارم

خبرنامه تیرماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و چهارم

تیـــرماه هزار چهارصد و یک-هفته سوم

خبرنامه تیرماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و سوم

تیــــــرماه هزار چهارصد و یک-هفته دوم

خبرنامه تیرماه1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و دوم

تیــــــرماه هزار چهارصد و یک-هفته اول

خبرنامه خردادماه 1401

دانلود خبرنامه

خبرنامه شماره پنجاه و یکم

خردادماه هزار چهارصد و یک-هفته چهارم